&echo dhpizo$() elnnaqnz^xyu||a #’ &echo dhpizo$() elnnaqnz^xyu||a #|” &echo dhpizo$() elnnaqnz^xyu||a #